Rajz

RAJZSZAKKÖR MUNKATERV
2019/2020. tanév

„A gyerekek a legnagyobb művészek, mert ők a szívükből rajzolnak.”

A rajszakkör elsődleges célja az alkotás örömének, az önmegvalósításnak, a felszabadultságnak a kialakítása a tanulókban, a környező világ vizuális sokfélesége és az emberi alkotások iránti érdeklődés felkeltésével, a művészi jellegű alkotások létrehozására, ösztönzés segítségével. Célja továbbá az ízlés, a képzelő-, és az önkifejezés képességének kialakítása a forma-, szín-, ritmusérzék kibontakoztatásával, a mozgáskoordináció, a figyelem, az emlékezet és a kooperativitás fejlesztésével, másrészt a tanulók hozzásegítése a látható világ értelmezéséhez, a szépség esztétikai élményének élvezetéhez. Változatos és széleskörű lehetőségeket kínál a figyelemkoncentráció, a tartós és szándékos figyelem és emlékezet fejlesztésére, a tevékenységek kitartó végzésének megvalósítására, a feladattartás erősítésére. A téri, időbeli tájékozódás fejlesztése a tanulók alkotó tevékenységeinek során valósul meg. A kommunikációs képességek, az élmények, benyomások megfogalmazásának, kifejezésének képessége szóban és ábrázolásban egyaránt fontos feladat. A finommotorika és a célszerű, tudatos eszközhasználat fejlesztése egyben a cselekvéses tanulás, ismeretszerzés eszközéül is szolgál.
Az egyéni vagy közös alkotás örömének felfedezése, megélése motivációs élményként segíti az ok-okozati összefüggések, következmények felismerését, következtetések levonását.
Az önismeret, önértékelés, a társas kapcsolatok, a pozitív alkalmazkodóképesség, kapcsolatteremtő és együttműködési képesség alapját képezik a tanulásnak és a későbbi munkavégzésnek, a harmonikus, élhető felnőttkor megteremtésének.
A kreativitás, kíváncsiság, divergens gondolkodás, eredeti látásmód és alkotókedv nem intelligenciafüggő, ezért a tanítványok sikeresek lehetnek e területen. A szakköri foglakozások számos lehetőséget teremtenek a beszélgetésre, az érzelmek, gondolatok kifejezésére, véleménynyilvánításra, az anyanyelv kifejező, informáló, felhívó funkcióinak alkalmazására közlés, megbeszélés, rábeszélés formáiban. A természettudományos kompetencia fejlesztésére jó alkalom a természet utáni rajzok, festmények készítése.
A foglalkozások fő vonalát az évszakok alkotják, ezen belül figyelembe veszi a jeles napokat, ünnepeket. Lehetőség szerint a tanév során a tanulók részt vesznek az aktuális intézményi, városi és egyéb rajzpályázatokon.
Czinkóczi Ágnes – foglakozás vezető
Valid XHTML 1.1  CSS Valido! tema e107 by e107wORks